Karar Ağaçları

#install.packages("ISLR")
library(ISLR)
#install.packages("tree")
library(tree)
## Warning: package 'tree' was built under R version 3.6.3
# 400 farklı mağazada satılan araba çocuk koltuğu veriseti
?Carseats 
## starting httpd help server ... done
names(Carseats) # nitelikleri görmek için
## [1] "Sales"    "CompPrice"  "Income"   "Advertising" "Population" 
## [6] "Price"    "ShelveLoc"  "Age"     "Education"  "Urban"   
## [11] "US"
View(Carseats) # verisetini görüntülemek için
str(Carseats) # veri yapısını görmek için
## 'data.frame':  400 obs. of 11 variables:
## $ Sales   : num 9.5 11.22 10.06 7.4 4.15 ...
## $ CompPrice : num 138 111 113 117 141 124 115 136 132 132 ...
## $ Income   : num 73 48 35 100 64 113 105 81 110 113 ...
## $ Advertising: num 11 16 10 4 3 13 0 15 0 0 ...
## $ Population : num 276 260 269 466 340 501 45 425 108 131 ...
## $ Price   : num 120 83 80 97 128 72 108 120 124 124 ...
## $ ShelveLoc : Factor w/ 3 levels "Bad","Good","Medium": 1 2 3 3 1 1 3 2 3 3 ...
## $ Age    : num 42 65 59 55 38 78 71 67 76 76 ...
## $ Education : num 17 10 12 14 13 16 15 10 10 17 ...
## $ Urban   : Factor w/ 2 levels "No","Yes": 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 ...
## $ US     : Factor w/ 2 levels "No","Yes": 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 ...
summary(Carseats) # özet istatistikleri görmek için
##   Sales     CompPrice    Income    Advertising  
## Min.  : 0.000  Min.  : 77  Min.  : 21.00  Min.  : 0.000 
## 1st Qu.: 5.390  1st Qu.:115  1st Qu.: 42.75  1st Qu.: 0.000 
## Median : 7.490  Median :125  Median : 69.00  Median : 5.000 
## Mean  : 7.496  Mean  :125  Mean  : 68.66  Mean  : 6.635 
## 3rd Qu.: 9.320  3rd Qu.:135  3rd Qu.: 91.00  3rd Qu.:12.000 
## Max.  :16.270  Max.  :175  Max.  :120.00  Max.  :29.000 
##  Population    Price    ShelveLoc    Age     Education  
## Min.  : 10.0  Min.  : 24.0  Bad  : 96  Min.  :25.00  Min.  :10.0 
## 1st Qu.:139.0  1st Qu.:100.0  Good : 85  1st Qu.:39.75  1st Qu.:12.0 
## Median :272.0  Median :117.0  Medium:219  Median :54.50  Median :14.0 
## Mean  :264.8  Mean  :115.8        Mean  :53.32  Mean  :13.9 
## 3rd Qu.:398.5  3rd Qu.:131.0        3rd Qu.:66.00  3rd Qu.:16.0 
## Max.  :509.0  Max.  :191.0        Max.  :80.00  Max.  :18.0 
## Urban    US   
## No :118  No :142 
## Yes:282  Yes:258 
##           
##           
##           
## 
sum(is.na(Carseats)) # verisetinde kayıp veri var mı?
## [1] 0
# fiyat (price) ile satış (sales) arasında ilişki var mı? 
library(ggplot2)
ggplot(data=Carseats, aes(x=Price, y=Sales, col=Urban))+geom_point()

# Satışı etkileyen nitelikleri görmek istiyoruz. Hedef niteliğimiz "Sales"

# Sales niteliğinin özet istatistiği:
summary(Carseats$Sales)
##  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max. 
##  0.000  5.390  7.490  7.496  9.320 16.270
# Histogram grafiği:
hist(Carseats$Sales)

# Sales kantitatif bir nitelik, İkili (binary) cevaplı ağaç oluşturmak istiyoruz.
# Bu yüzden yükskew satışlar için "HighSales" niteliğini oluşturuyoruz. 
# Sales niteliğinin Histogram dağılımı ve özet istatisitiğine göre 8 değeri seriyi hemen hemen 
# eşit oalrak dağıtacak gibi gözükmekte. Sales 8'den büyük ise "Yes" değil ise "No" olarak kodluyoruz.


HighSales <- as.factor(ifelse(Carseats$Sales<=8, "No","Yes"))

# ve bunu da dataframe'e dahil ediyoruz:
Carseats <- data.frame(Carseats, HighSales)
str(Carseats)
## 'data.frame':  400 obs. of 12 variables:
## $ Sales   : num 9.5 11.22 10.06 7.4 4.15 ...
## $ CompPrice : num 138 111 113 117 141 124 115 136 132 132 ...
## $ Income   : num 73 48 35 100 64 113 105 81 110 113 ...
## $ Advertising: num 11 16 10 4 3 13 0 15 0 0 ...
## $ Population : num 276 260 269 466 340 501 45 425 108 131 ...
## $ Price   : num 120 83 80 97 128 72 108 120 124 124 ...
## $ ShelveLoc : Factor w/ 3 levels "Bad","Good","Medium": 1 2 3 3 1 1 3 2 3 3 ...
## $ Age    : num 42 65 59 55 38 78 71 67 76 76 ...
## $ Education : num 17 10 12 14 13 16 15 10 10 17 ...
## $ Urban   : Factor w/ 2 levels "No","Yes": 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 ...
## $ US     : Factor w/ 2 levels "No","Yes": 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 ...
## $ HighSales : Factor w/ 2 levels "No","Yes": 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 ...
# Sales niteliğine artık ihtiyacımız kalmadığı için dataframe'den çıkarıyoruz:
Carseats$Sales <- NULL
str(Carseats)
## 'data.frame':  400 obs. of 11 variables:
## $ CompPrice : num 138 111 113 117 141 124 115 136 132 132 ...
## $ Income   : num 73 48 35 100 64 113 105 81 110 113 ...
## $ Advertising: num 11 16 10 4 3 13 0 15 0 0 ...
## $ Population : num 276 260 269 466 340 501 45 425 108 131 ...
## $ Price   : num 120 83 80 97 128 72 108 120 124 124 ...
## $ ShelveLoc : Factor w/ 3 levels "Bad","Good","Medium": 1 2 3 3 1 1 3 2 3 3 ...
## $ Age    : num 42 65 59 55 38 78 71 67 76 76 ...
## $ Education : num 17 10 12 14 13 16 15 10 10 17 ...
## $ Urban   : Factor w/ 2 levels "No","Yes": 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 ...
## $ US     : Factor w/ 2 levels "No","Yes": 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 ...
## $ HighSales : Factor w/ 2 levels "No","Yes": 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 ...
# ilk önce train ya da test olarak ayırmadan bir ağaç oluşturuyoruz:

tree.Carseats <- tree(HighSales~., data = Carseats)

# modelin özet verilerin görmek için:
summary(tree.Carseats)
## 
## Classification tree:
## tree(formula = HighSales ~ ., data = Carseats)
## Variables actually used in tree construction:
## [1] "ShelveLoc"  "Price"    "Income"   "CompPrice"  "Population" 
## [6] "Advertising" "Age"     "US"     
## Number of terminal nodes: 27 
## Residual mean deviance: 0.4575 = 170.7 / 373 
## Misclassification error rate: 0.09 = 36 / 400
# ağacı çizdirmek için:
plot(tree.Carseats)
text(tree.Carseats)

# her bir uç (terminal) düğümün ayrıntısı için:
tree.Carseats
## node), split, n, deviance, yval, (yprob)
##    * denotes terminal node
## 
##  1) root 400 541.500 No ( 0.59000 0.41000 ) 
##   2) ShelveLoc: Bad,Medium 315 390.600 No ( 0.68889 0.31111 ) 
##    4) Price < 92.5 46 56.530 Yes ( 0.30435 0.69565 ) 
##     8) Income < 57 10 12.220 No ( 0.70000 0.30000 ) 
##     16) CompPrice < 110.5 5  0.000 No ( 1.00000 0.00000 ) *
##     17) CompPrice > 110.5 5  6.730 Yes ( 0.40000 0.60000 ) *
##     9) Income > 57 36 35.470 Yes ( 0.19444 0.80556 ) 
##     18) Population < 207.5 16 21.170 Yes ( 0.37500 0.62500 ) *
##     19) Population > 207.5 20  7.941 Yes ( 0.05000 0.95000 ) *
##    5) Price > 92.5 269 299.800 No ( 0.75465 0.24535 ) 
##    10) Advertising < 13.5 224 213.200 No ( 0.81696 0.18304 ) 
##     20) CompPrice < 124.5 96 44.890 No ( 0.93750 0.06250 ) 
##      40) Price < 106.5 38 33.150 No ( 0.84211 0.15789 ) 
##       80) Population < 177 12 16.300 No ( 0.58333 0.41667 ) 
##        160) Income < 60.5 6  0.000 No ( 1.00000 0.00000 ) *
##        161) Income > 60.5 6  5.407 Yes ( 0.16667 0.83333 ) *
##       81) Population > 177 26  8.477 No ( 0.96154 0.03846 ) *
##      41) Price > 106.5 58  0.000 No ( 1.00000 0.00000 ) *
##     21) CompPrice > 124.5 128 150.200 No ( 0.72656 0.27344 ) 
##      42) Price < 122.5 51 70.680 Yes ( 0.49020 0.50980 ) 
##       84) ShelveLoc: Bad 11  6.702 No ( 0.90909 0.09091 ) *
##       85) ShelveLoc: Medium 40 52.930 Yes ( 0.37500 0.62500 ) 
##        170) Price < 109.5 16  7.481 Yes ( 0.06250 0.93750 ) *
##        171) Price > 109.5 24 32.600 No ( 0.58333 0.41667 ) 
##         342) Age < 49.5 13 16.050 Yes ( 0.30769 0.69231 ) *
##         343) Age > 49.5 11  6.702 No ( 0.90909 0.09091 ) *
##      43) Price > 122.5 77 55.540 No ( 0.88312 0.11688 ) 
##       86) CompPrice < 147.5 58 17.400 No ( 0.96552 0.03448 ) *
##       87) CompPrice > 147.5 19 25.010 No ( 0.63158 0.36842 ) 
##        174) Price < 147 12 16.300 Yes ( 0.41667 0.58333 ) 
##         348) CompPrice < 152.5 7  5.742 Yes ( 0.14286 0.85714 ) *
##         349) CompPrice > 152.5 5  5.004 No ( 0.80000 0.20000 ) *
##        175) Price > 147 7  0.000 No ( 1.00000 0.00000 ) *
##    11) Advertising > 13.5 45 61.830 Yes ( 0.44444 0.55556 ) 
##     22) Age < 54.5 25 25.020 Yes ( 0.20000 0.80000 ) 
##      44) CompPrice < 130.5 14 18.250 Yes ( 0.35714 0.64286 ) 
##       88) Income < 100 9 12.370 No ( 0.55556 0.44444 ) *
##       89) Income > 100 5  0.000 Yes ( 0.00000 1.00000 ) *
##      45) CompPrice > 130.5 11  0.000 Yes ( 0.00000 1.00000 ) *
##     23) Age > 54.5 20 22.490 No ( 0.75000 0.25000 ) 
##      46) CompPrice < 122.5 10  0.000 No ( 1.00000 0.00000 ) *
##      47) CompPrice > 122.5 10 13.860 No ( 0.50000 0.50000 ) 
##       94) Price < 125 5  0.000 Yes ( 0.00000 1.00000 ) *
##       95) Price > 125 5  0.000 No ( 1.00000 0.00000 ) *
##   3) ShelveLoc: Good 85 90.330 Yes ( 0.22353 0.77647 ) 
##    6) Price < 135 68 49.260 Yes ( 0.11765 0.88235 ) 
##    12) US: No 17 22.070 Yes ( 0.35294 0.64706 ) 
##     24) Price < 109 8  0.000 Yes ( 0.00000 1.00000 ) *
##     25) Price > 109 9 11.460 No ( 0.66667 0.33333 ) *
##    13) US: Yes 51 16.880 Yes ( 0.03922 0.96078 ) *
##    7) Price > 135 17 22.070 No ( 0.64706 0.35294 ) 
##    14) Income < 46 6  0.000 No ( 1.00000 0.00000 ) *
##    15) Income > 46 11 15.160 Yes ( 0.45455 0.54545 ) *

Veri Bölme

# birçok farklı veri ayırma yöntemi bulunmaktadır. İlk önce sample() fonksiyonunu kullanarak ayıralım.
# 400 gözlemin 250'si eğitim 150'sini test olarak ayıralım. 
# eğitim seti üzerinde ağacı büyütüp, test seti üzerine performansını değerlendireceğiz.

# set.seed() ile sonuçlarımızın aynı şekilde tekrar üretilebilir olmasını sağlıyoruz. 
set.seed(101)
# aynı değerleri yerine koymaksızın default ayar ile:
train <- sample(1:nrow(Carseats),250)

# Veriyi ayırdıktan sonra modeli oluşturuyoruz.
# tree packeti ayrım için gini kullanmakta.

tree.Carseats <- tree(HighSales~., Carseats, subset = train)
summary(tree.Carseats)
## 
## Classification tree:
## tree(formula = HighSales ~ ., data = Carseats, subset = train)
## Variables actually used in tree construction:
## [1] "ShelveLoc"  "Price"    "Age"     "CompPrice"  "Income"   
## [6] "Advertising" "Population" 
## Number of terminal nodes: 21 
## Residual mean deviance: 0.4442 = 101.7 / 229 
## Misclassification error rate: 0.112 = 28 / 250
plot(tree.Carseats)
text(tree.Carseats, pretty = 0)

# test seti üzerine tahmin ağacı oluşturalım
# type = "class" gerçek sınıf tahminini döndürür.

tree.prediction <- predict(tree.Carseats, Carseats[-train,], type = "class")
# test seti üzerine sınıflandırma
tree.prediction 
##  [1] Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes Yes No No No No No Yes No No No 
## [19] No No No No No Yes Yes Yes Yes No No No Yes No No Yes Yes Yes
## [37] No No No No No Yes No No Yes No No No Yes No No No No No 
## [55] Yes No Yes Yes Yes Yes Yes No Yes No No Yes Yes Yes Yes No No Yes
## [73] No Yes No Yes No No No No No No Yes No No Yes No No Yes Yes
## [91] No Yes No Yes No Yes No Yes No No No No No No Yes No Yes No 
## [109] No No Yes Yes No No No Yes No Yes No Yes No No Yes No No Yes
## [127] No No No No Yes Yes No No Yes Yes No Yes Yes No No Yes No No 
## [145] No No Yes No No No 
## Levels: No Yes
# yanlış sınıflandırma tablosu:
with(Carseats[-train,], table(tree.prediction, HighSales))
##        HighSales
## tree.prediction No Yes
##       No 74 18
##       Yes 19 39
head(tree.prediction)
## [1] Yes Yes Yes Yes Yes No 
## Levels: No Yes
# hata oranı (error rate)

(74+39)/150 
## [1] 0.7533333
# 0.7 gibi bir hata oranı görülmekte ki bu da oldukça çalı gibi bir ağacımız var demek.
# bu da çok fazla varyans olabilir demek. 
# ağacı optimum olarak budamak için cross-validation (cv) kullanalım.
# yanlış sınıflandırmayı minimize etmek istediğimiz için misclassifications'ı fonksiyon olarak seçiyoruz.

cv.Carseats <- cv.tree(tree.Carseats, FUN = prune.misclass) # 10 fold cross-validation
cv.Carseats
## $size
## [1] 21 15 13 11 8 5 4 2 1
## 
## $dev
## [1] 56 54 53 53 56 55 64 85 113
## 
## $k
## [1]   -Inf 0.000000 0.500000 1.000000 1.666667 3.000000 6.000000
## [8] 12.000000 32.000000
## 
## $method
## [1] "misclass"
## 
## attr(,"class")
## [1] "prune"     "tree.sequence"
# cv.tree(), hata oranı ve cost-complexity parametresine karşılık gelen her ağacın uç düğüm sayısını raporlar.

plot(cv.Carseats)

# grafikten en iyi düğüm sayısının 12 ya da 13 olabileceği gözükmekte.
# ağacı tanımlayan 13 büyüklüğnde budama yapalım.


# prune.misclass(Cost-Complexity Pruning Of Tree Object):
# en az önemli olanları yinelemeli olarak keserek bir alt ağaç dizisini belirler.

# 13 büyüklüğünde ağacımızı buduyoruz: 

prune.Carseat <- prune.misclass(tree.Carseats, best = 13)
prune.Carseat
## node), split, n, deviance, yval, (yprob)
##    * denotes terminal node
## 
## 1) root 250 341.400 No ( 0.57200 0.42800 ) 
##  2) ShelveLoc: Bad,Medium 194 244.600 No ( 0.67526 0.32474 ) 
##   4) Price < 106 72 98.420 Yes ( 0.43056 0.56944 ) 
##    8) Age < 63.5 46 50.610 Yes ( 0.23913 0.76087 ) 
##     16) CompPrice < 112.5 18 24.730 Yes ( 0.44444 0.55556 ) 
##      32) Income < 100.5 13 17.320 No ( 0.61538 0.38462 ) 
##       64) Price < 94.5 8 10.590 Yes ( 0.37500 0.62500 ) *
##       65) Price > 94.5 5  0.000 No ( 1.00000 0.00000 ) *
##      33) Income > 100.5 5  0.000 Yes ( 0.00000 1.00000 ) *
##     17) CompPrice > 112.5 28 19.070 Yes ( 0.10714 0.89286 ) *
##    9) Age > 63.5 26 28.090 No ( 0.76923 0.23077 ) 
##     18) Income < 96.5 21 13.210 No ( 0.90476 0.09524 ) *
##     19) Income > 96.5 5  5.004 Yes ( 0.20000 0.80000 ) *
##   5) Price > 106 122 115.100 No ( 0.81967 0.18033 ) 
##    10) CompPrice < 124.5 39  0.000 No ( 1.00000 0.00000 ) *
##    11) CompPrice > 124.5 83 96.000 No ( 0.73494 0.26506 ) 
##     22) Advertising < 13.5 73 71.360 No ( 0.80822 0.19178 ) 
##      44) Price < 126.5 32 41.180 No ( 0.65625 0.34375 ) 
##       88) Age < 49 14 19.120 Yes ( 0.42857 0.57143 ) *
##       89) Age > 49 18 16.220 No ( 0.83333 0.16667 ) *
##      45) Price > 126.5 41 21.460 No ( 0.92683 0.07317 ) *
##     23) Advertising > 13.5 10 10.010 Yes ( 0.20000 0.80000 ) *
##  3) ShelveLoc: Good 56 58.190 Yes ( 0.21429 0.78571 ) 
##   6) Price < 135 48 32.080 Yes ( 0.10417 0.89583 ) *
##   7) Price > 135 8  6.028 No ( 0.87500 0.12500 ) *
# yorumlaması güzel olan sığ ağaçlar elde edelim:

plot(prune.Carseat) 
text(prune.Carseat)

# budanmış ağacı test verisinde değerlendirelim:

tree.prediction2 <- predict(prune.Carseat, Carseats[-train,], type = "class")

# yanlış sınıflandırma tablosu:

with(Carseats[-train,], table(tree.prediction2, HighSales))
##         HighSales
## tree.prediction2 No Yes
##       No 72 19
##       Yes 21 38
# error rate

(72+38)/150
## [1] 0.7333333
# budama islemi ya da cv süreci tahmin gücünü artırmadı!
# farklı yaklaşımlar denenbilir == boosting, random forest, bagging...)

Veri ayrımı için R caret paketini de kullabiliriz

library(caret)
## Warning: package 'caret' was built under R version 3.6.3
## Loading required package: lattice
# örneklerin yüzde 80'inini eğitim, kalanını test seti olarak ayıralım.


set.seed(101)
train.indices <- createDataPartition(Carseats$HighSales, # sınıfı tanımlayan nitelik
                   p = .80, # eğitim setinin gözlem oranı
                   list = FALSE) # sonucun liste olarak dönmemesi için 

# eğitim seti için:

train.data <- Carseats[train.indices,]

# test seti için:

test.data <- Carseats[-train.indices,]

# createDataPartition fonksiyonu ile HighSales'in dağılımı iki veri setinde de aynı olur:

prop.table(table(train.data$HighSales))
## 
##    No   Yes 
## 0.588785 0.411215
prop.table(table(test.data$HighSales))
## 
##    No    Yes 
## 0.5949367 0.4050633
# modeli kuralım:

tree.Carseats2 <- tree(HighSales~., train.data)
summary(tree.Carseats2)
## 
## Classification tree:
## tree(formula = HighSales ~ ., data = train.data)
## Variables actually used in tree construction:
## [1] "ShelveLoc"  "Price"    "CompPrice"  "Education"  "Advertising"
## [6] "Age"     "Income"   "US"     
## Number of terminal nodes: 23 
## Residual mean deviance: 0.4344 = 129.4 / 298 
## Misclassification error rate: 0.08723 = 28 / 321
# ağacı çizelim:

plot(tree.Carseats2)
text(tree.Carseats2, pretty = 0)

# modeli olusturduktan sonra test icin test verisine uygulayalım:

tree.prediction2 <- predict(tree.Carseats2, test.data, type = "class")
tree.prediction2 
## [1] No No Yes No Yes No No No No No No No Yes No No No No No No 
## [20] Yes No No No No No No No No No Yes No Yes Yes Yes No No No No 
## [39] No No No Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No Yes Yes No No No No Yes No 
## [58] Yes No No No No No Yes Yes No No No No No No No No No No No 
## [77] No Yes No 
## Levels: No Yes
# agaci budamak icin yine cv hata ölçüsünden yararlanalım:

with(test.data, table(tree.prediction2, HighSales))
##         HighSales
## tree.prediction2 No Yes
##       No 41 17
##       Yes 6 15
head(tree.prediction2)
## [1] No No Yes No Yes No 
## Levels: No Yes
# error rate

(41+16)/79 
## [1] 0.721519

Değerlendirme Kriterleri

tree.cm <- table(true=test.data$HighSales, predicted=tree.prediction2)
tree.cm
##   predicted
## true No Yes
##  No 41  6
##  Yes 17 15
# Model değerlendirme ölçülerini görmek için:

compute.eval.metrics <- function(cmatrix) {
 TP <- cmatrix[1,1] # true positive
 TN <- cmatrix[2,2] # true negative
 FP <- cmatrix[2,1] # false positive
 FN <- cmatrix[1,2] # false negative
 acc <- sum(diag(cmatrix)) / sum(cmatrix)
 precision <- TP / (TP + FP)
 recall <- TP / (TP + FN)
 F1 <- 2*precision*recall / (precision + recall)
 c(accuracy = acc, precision = precision, recall = recall, F1 = F1)
}

tree.eval <- compute.eval.metrics(tree.cm)
tree.eval
## accuracy precision  recall    F1 
## 0.7088608 0.7068966 0.8723404 0.7809524