Notes

# Attrition hedef değişken
exit <- read.csv("attr.txt", header = TRUE, sep = ",",stringsAsFactors = TRUE)
#View(exit)
summary(exit)
## Attrition  Yrs_Exp   Work_Challenging   Work_Envir  Compensation
## No :24  Min.  :2.000  No :28      Excellent:28  Excellent:21  
## Yes:28  1st Qu.:2.500  Yes:24      Low   :24  Low   :31  
##      Median :4.000                         
##      Mean  :3.519                         
##      3rd Qu.:4.500                         
##      Max.  :5.000                         
##   Tech_Exper
## Excellent:44 
## Low   : 8 
##        
##        
##        
## 
str(exit)
## 'data.frame':  52 obs. of 6 variables:
## $ Attrition    : Factor w/ 2 levels "No","Yes": 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 ...
## $ Yrs_Exp     : num 2.5 2 2.5 2 2 2 2 2.5 2 3 ...
## $ Work_Challenging: Factor w/ 2 levels "No","Yes": 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 ...
## $ Work_Envir   : Factor w/ 2 levels "Excellent","Low": 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 ...
## $ Compensation  : Factor w/ 2 levels "Excellent","Low": 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 ...
## $ Tech_Exper   : Factor w/ 2 levels "Excellent","Low": 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 ...
head(exit,10)
##  Attrition Yrs_Exp Work_Challenging Work_Envir Compensation Tech_Exper
## 1    Yes   2.5        No    Low     Low Excellent
## 2     No   2.0       Yes Excellent  Excellent Excellent
## 3     No   2.5       Yes Excellent     Low Excellent
## 4    Yes   2.0        No Excellent     Low Excellent
## 5     No   2.0       Yes    Low     Low    Low
## 6    Yes   2.0        No    Low     Low Excellent
## 7     No   2.0        No Excellent  Excellent    Low
## 8    Yes   2.5        No    Low  Excellent Excellent
## 9    Yes   2.0        No Excellent     Low Excellent
## 10    Yes   3.0       Yes    Low  Excellent Excellent
tail(exit)
##  Attrition Yrs_Exp Work_Challenging Work_Envir Compensation Tech_Exper
## 47    No   4.0       Yes Excellent  Excellent Excellent
## 48    No   4.5        No Excellent     Low    Low
## 49    Yes   5.0        No Excellent  Excellent Excellent
## 50    No   5.0        No Excellent  Excellent Excellent
## 51    Yes   2.0       Yes Excellent  Excellent Excellent
## 52    No   4.0       Yes Excellent  Excellent Excellent
#model1
names(exit)
## [1] "Attrition"    "Yrs_Exp"     "Work_Challenging" "Work_Envir"   
## [5] "Compensation"   "Tech_Exper"
model1 <- glm(Attrition~ Yrs_Exp+Work_Challenging+Work_Envir+Compensation+Tech_Exper,
       data = exit,
       family = "binomial")
summary(model1)
## 
## Call:
## glm(formula = Attrition ~ Yrs_Exp + Work_Challenging + Work_Envir + 
##   Compensation + Tech_Exper, family = "binomial", data = exit)
## 
## Deviance Residuals: 
##   Min    1Q  Median    3Q    Max 
## -1.37759 -0.20326  0.04508  0.22389  2.95410 
## 
## Coefficients:
##           Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)  
## (Intercept)     -1.1964   2.4077 -0.497  0.6193  
## Yrs_Exp        0.1320   0.5102  0.259  0.7959  
## Work_ChallengingYes -3.4180   1.4091 -2.426  0.0153 * 
## Work_EnvirLow     4.6118   1.6783  2.748  0.0060 **
## CompensationLow    2.8160   1.3513  2.084  0.0372 * 
## Tech_ExperLow    -3.9598   1.7030 -2.325  0.0201 * 
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
## 
##   Null deviance: 71.779 on 51 degrees of freedom
## Residual deviance: 26.018 on 46 degrees of freedom
## AIC: 38.018
## 
## Number of Fisher Scoring iterations: 7
# Yrs_Exp dışında tüm değişkenler anlamlı
# Yrs_Exp değişkeninin çıkarıp tekrar model kuruyoruz

model2 <- glm(Attrition~ Work_Challenging+Work_Envir+Compensation+Tech_Exper,
       data = exit,
       family = "binomial")
summary(model2)
## 
## Call:
## glm(formula = Attrition ~ Work_Challenging + Work_Envir + Compensation + 
##   Tech_Exper, family = "binomial", data = exit)
## 
## Deviance Residuals: 
##   Min    1Q  Median    3Q    Max 
## -1.36759 -0.20050  0.05191  0.22273  2.86409 
## 
## Coefficients:
##           Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)  
## (Intercept)     -0.6216   0.9101 -0.683  0.4946  
## Work_ChallengingYes -3.4632   1.4025 -2.469  0.0135 * 
## Work_EnvirLow     4.5215   1.5995  2.827  0.0047 **
## CompensationLow    2.7090   1.2542  2.160  0.0308 * 
## Tech_ExperLow    -3.8547   1.6065 -2.400  0.0164 * 
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
## 
##   Null deviance: 71.779 on 51 degrees of freedom
## Residual deviance: 26.086 on 47 degrees of freedom
## AIC: 36.086
## 
## Number of Fisher Scoring iterations: 7
# İki model arasında farklılık var mı?
# değişken çıktıktan sonra yeni modelde farklılık var mı?
# anova ile test ediyoruz.

anova(model2, model1, test = "Chisq")
## Analysis of Deviance Table
## 
## Model 1: Attrition ~ Work_Challenging + Work_Envir + Compensation + Tech_Exper
## Model 2: Attrition ~ Yrs_Exp + Work_Challenging + Work_Envir + Compensation + 
##   Tech_Exper
##  Resid. Df Resid. Dev Df Deviance Pr(>Chi)
## 1    47   26.086           
## 2    46   26.018 1 0.067459  0.7951
# Chi değeri 0.7951>0.01(0.05) 
# İki model arasında farklılık yok, değişkeni çıkarabiliriz.
# model katsayıları için:
anova(model2, "PhiSq")
## Analysis of Deviance Table
## 
## Model: binomial, link: logit
## 
## Response: Attrition
## 
## Terms added sequentially (first to last)
## 
## 
##         Df Deviance Resid. Df Resid. Dev
## NULL                51   71.779
## Work_Challenging 1 15.6908    50   56.089
## Work_Envir    1 17.4619    49   38.627
## Compensation   1  3.3265    48   35.300
## Tech_Exper    1  9.2142    47   26.086
coef(model2)
##     (Intercept) Work_ChallengingYes    Work_EnvirLow   CompensationLow 
##     -0.6215815     -3.4632331      4.5215090      2.7089540 
##    Tech_ExperLow 
##     -3.8547410
# negatif olanlar Attrition=Yes olasılığını düşürmekte.
# pozitif olanlar artırmakta
# ne kadar artırıp azalttığını görmek için üstelini alıyoruz:
exp(coef(model2))
##     (Intercept) Work_ChallengingYes    Work_EnvirLow   CompensationLow 
##     0.53709434     0.03132831     91.97428006     15.01356337 
##    Tech_ExperLow 
##     0.02117909
# Work_Env değişkenini (diğer değişkenle sabit kaldığında)
# bir birim artırdığımızda Attrition=Yes olasılığı 91.97 kere artmakta.
# çoklu bağlantıyı kontrol etmek istediğimizde:
library(car)
## Zorunlu paket yükleniyor: carData
vif(model2)
## Work_Challenging    Work_Envir   Compensation    Tech_Exper 
##     1.984868     2.461992     1.611694     1.562850
# 5'ten büyük değerler çoklu bağlantı olduğuna işaret eder.
# Değişkenleri kendi isteğimizle sınırlayarak sonuca bakmak istersek:
prediction <- data.frame(Yrs_Exp = 3,
           Work_Challenging = "Yes",
           Work_Envir = "Excellent",
           Compensation = "Excellent",
           Tech_Exper = "Low")
presults <- predict(model2, newdata = prediction, type = "response")
presults
##      1 
## 0.0003562379
# Burada sonuçları 0.5 ile kıyaslıyoruz:
# 0.5'den büyük ise 1'e yakın demektir. sonuç: Attrition=Yes 
# 0.5'den küçük ise, sonuç: Attrition=No.
# confusion matrix görmek için:
prediction2 <- predict(model2, type = "response")
table(exit$Attrition, prediction2 >0.5)
##   
##    FALSE TRUE
##  No   22  2
##  Yes   3  25
# modeli daha da geliştirebilir miyiz? 
# verisetini eğitim ve test setine bölelim.

library(caret)
## Zorunlu paket yükleniyor: ggplot2
## Zorunlu paket yükleniyor: lattice
set.seed(123)
Index <- createDataPartition(exit$Attrition, p=0.8, list = FALSE)

egitim <- exit[Index,]
test <- exit[-Index,]

summary(egitim)
## Attrition  Yrs_Exp   Work_Challenging   Work_Envir  Compensation
## No :20  Min.  :2.000  No :25      Excellent:23  Excellent:18  
## Yes:23  1st Qu.:2.250  Yes:18      Low   :20  Low   :25  
##      Median :4.000                         
##      Mean  :3.581                         
##      3rd Qu.:4.500                         
##      Max.  :5.000                         
##   Tech_Exper
## Excellent:36 
## Low   : 7 
##        
##        
##        
## 
summary(test)
## Attrition  Yrs_Exp   Work_Challenging   Work_Envir  Compensation
## No :4   Min.  :2.000  No :3      Excellent:5  Excellent:3  
## Yes:5   1st Qu.:2.500  Yes:6      Low   :4  Low   :6  
##      Median :3.000                         
##      Mean  :3.222                         
##      3rd Qu.:4.000                         
##      Max.  :5.000                         
##   Tech_Exper
## Excellent:8  
## Low   :1  
##        
##        
##        
## 

Üçüncü modeli de siz sonlandırın:)

model3