Dijital Dönüşüm Liderlerinin Dijitalleşme Sürecinde Öncelikleri neler?

tarihinde yayınlandıAkademik, Analizler içinde yayınlandı

Veri çağında yaşamanın bir gerekliliği sonucu geleneksel kurumlar iş modellerini ve süreçlerini dijitalleştirmek zorunda kalmakta. Dijital dönüşüm olarak adlandırabileceğimiz bu süreç ise kurumlardaki dijital dönüşüm liderleri ile gerçekleşebilmekte. Veriye dayalı kararların alınabildiği, “veri kültürü” oluşturabilmiş kurumlar dijitalleşmeyi başarıyla gerçekleştirebilmektedir.

Sevgili Seda ile gerçekleştirdiğimiz çalışmada, kurumlarda veri kültürü oluşturmak için hiyerarşik bir yapı önererek, dijital dönüşümden sorumlu yöneticilerin bu hiyerarşide nelere, ne kadar önem verdiklerini ölçmeye çalıştık. Çalışmaya katkı sunan dijital dönüşümden sorumlu yöneticilerimize teşekkür ederiz.

Çalışmada yöneticilerin kıyaslamaları istenilen ana ve alt kriterler dijital dönüşüm ve veri kültürü yazınına uygun olarak üretilmiştir. Ana kriterler (boyutlar); Yönetsel Faktörler, Paydaşlar (müşteri, tedarikçi, iş ortakları, vb), Finansal Faktörler ve Teknolojik Faktörler olarak dört ana kriterde toplanmıştır. Bu dört ana kriterin alt kriterleri de mevcuttur. Yönetsel Faktörler; İşgücü kalitesinin artması, çalışanlar arasında iletişimin kolaylaşması, yeni görüşlerin ortaya çıkması, Dijital dönüşüm departmanına sahip olunması, Üst yönetimin KPI’ları sıklıkla gözden geçirebilmesi, stratejik kararlar alırken farklı veri kaynaklarını kullanabilmesi, Üretilen raporların ayrıntılı ve açık olarak tüm birimlerle paylaşılması, üretilen raporların çalışanlar tarafından kolay okunup anlaşılması, yeni süreçlere ve çözümlere açık olunması olarak belirlenmiştir. Paydaşlar ana kriterinin al kriterleri ise; Paydaşlarla iletişimin artması, Paydaşlarla işbirliği sağlanması, Paydaş odaklı iş yapma alışkanlığı sağlanmasıdır. Üçüncü ana faktör olan Finansal Faktörlerin alt kriterleri ise; Kurum karlılığının artması, Yeni iş modelleri ve iş süreçlerinin geliştirilmesi, İnovatif yapının güçlenmesi, Zorunlu finans kaynaklarının düzgün dağıtılabilmesi ve IT için yeterli bütçe ayrılmasıdır. Son ana faktör olan Teknolojik Faktörlerin alt kriterleri ise Gelecek 5 yıl kullanılacak olan teknoloji, altyapı ve platformlara karar verilebilmesi (yeni nesil üretim teknolojileri, bulut çözümler, ERP, IoT, AI vs.), Karar süreçlerinde ihtiyaç duyulan verinin güvenilirliğinin ve güvenliğinin sağlanması, Veritabanlarının tutarlı ve düzenli depolanması (tüm kurumda raporlanan veri saklanmalı), metriklerin otomatik olarak güncellenmesi, IT nin işi destekleyen teknolojiyi kullanabilmesi, veri odaklı kurumda yenilikleri destekleyici uygulamalar yapması ve IT projelerinin kurum stratejileri ile uyumlu olmasıdır.

Çalışma sonucunda ilgili yöneticilerin ana kriterler içerisinde en çok, yüzde 35 ile Paydaşlara önem verdikleri görülmüştür. Paydaşlar müşterileri, tedarikçi vb. iş ortaklarını temsil etmektedir. İkinci sırada ise yüzde 27 ile teknolojik boyut gelmektedir. Finansal (%21) ve Yönetsel boyutlar da (%17) sırasıyla üçüncü ve dördüncü boyutlar olmuştur.

Alt kriterler incelendiğinde ise paydaş odaklı iş yapma alışkanlığı sağlanması yüzde 16 ile en çok önem verilen kriter olmuştur. Bu alt kriteri takip eden ikinci ve üçüncü kriter de yine paydaş ana kriterinin altında yer alan paydaşlarla işbirliği yapma (%10) ve paydaşlarla iletişimin artması (%9) kriterleri olmuştur. Üst yönetimin KPI’ları sıklıkla gözden geçirebilmesi, stratejik kararlar alırken farklı veri kaynaklarını kullanabilmesi alt kriteri yüzde 7 ile önem sırasında dördüncü olarak yer almıştır.

Dijital dönüşüm departmanına sahip olunması ve İşgücü kalitesinin artması, çalışanlar arasında iletişimin kolaylaşması, yeni görüşlerin ortaya çıkması gibi dijital dönüşüm için önemli olduğu iddia edilen kriterler ise yöneticiler tarafından düşük düzeyde önemli kabul edilmiştir. Sırasıyla yüzde 2,69 ve yüzde 2,63’lük bir orana sahip olmuşlardır. Kurum karlılığının artması ise yüzde 2,48 ile en son sırada yer almıştır.

Dijitalleşmenin bu bağlamda da veri kültürünün gitgide önemli olduğu bir döneme girerken Türkiye’de faaliyette olan firmaların dijital yöneticilerinin müşterilerine ve iş ortaklarına en fazla önemi gösterdikleri ortaya çıkmaktadır. Mevcut teknolojileri ve ileride kullanacakları teknolojiyi de bu yönde öncelikli olarak kullanma eğiliminde oldukları söylenebilmektedir. Buna karşın, dijital dönüşüm departmanına sahip olunması ve kurum karlılığının artması, IT için yeterli bütçe ayrılması gibi veri odaklı kurum olma yolunda önem taşıyan kriterler önemli bulunmamıştır. İnovatif yapının güçlendirilmesi ve yeni iş modelleri ve süreçlerinin geliştirilmesi kriterlerine yöneticilerin verdiği önem, gelecek yatırımların dijitalleşmeye yönlendirileceği şeklinde yorumlanabilecektir.

Çalışma ile kurumlarda veri kültürünü yansıtacak kriterler oluşturulmaya çalışılmıştır. Böylelikle ilgili yöneticilerin bu stratejilerden hangilerini ne kadar önemsedikleri belirlenmeye çalışılmıştır. İleriki çalışmalarda oluşturulacak bir veri kültürü modeli için bir ilk çalışma özelliği taşımaktadır. Paydaş, Teknolojik, Finansal ve Yönetsel boyutlarının ve alt kriterlerinin önem dereceleri bu çalışmayla belirlenmiştir. İleriki çalışmalarda bu sonuçlara göre hiyerarşik yapı modifiye edilebilecektir.

Çalışmanın tamamına ulaşmak için aşağıdaki adres ziyaret edilebilir.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ybs/issue/51328/644386

Dijital Dönüşüm Liderlerinin Dijitalleşme Sürecinde Öncelikleri neler?” üzerine bir yorum

Yorumlar kapalı.